ऋषिः – बृहस्पतिर्बृहस्पतिर्वा लौक्य अदितिर्वा दाक्षायणी