ऋषिः – सप्तर्षयः(ट् भरद्वाजो बार्हस्पत्यः, ढ् कश्यपो मारीचः, थ् गोतमो राहूगणः, ध् भौमोत्रिः, श् विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भार्गवः, ७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः)