मण्डलवर्गीकरणम्

मण्डलम् ८, सूक्तम् ६५, ऋक् ८

संहिता

इ॒दं ते॑ सो॒म्यं मध्वधु॑क्ष॒न्नद्रि॑भि॒र्नरः॑ ।
जु॒षा॒ण इ॑न्द्र॒ तत्पि॑ब ॥

पदपाठः

इ॒दम् । ते॒ । सो॒म्यम् । मधु॑ । अधु॑क्षन् । अद्रि॑ऽभिः । नरः॑ ।
जु॒षा॒णः । इ॒न्द्र॒ । तत् । पि॒ब॒ ॥

सायणभाष्यम्

हे इन्द्र ते त्वदर्थमिदं सोम्यं सोमसम्बन्धि मधु अधुक्षत् अद्रिभिः ग्रावभिरभिषवसाधनैर्नरोस्मदीयाअध्वर्य्वादयः । हे इन्द्र तन्मधु जुषाणः प्रीयमा- णः पिब ॥ ८ ॥

  • अनुवाकः 
  • अष्टकः 
  • अध्यायः 
  • वर्गः  ४७