मण्डलवर्गीकरणम्

मण्डलम् १०, सूक्तम् ४८, ऋक् ४

संहिता

अ॒हमे॒तं ग॒व्यय॒मश्व्यं॑ प॒शुं पु॑री॒षिणं॒ साय॑केना हिर॒ण्यय॑म् ।
पु॒रू स॒हस्रा॒ नि शि॑शामि दा॒शुषे॒ यन्मा॒ सोमा॑स उ॒क्थिनो॒ अम॑न्दिषुः ॥

पदपाठः

अ॒हम् । ए॒तम् । ग॒व्यय॑म् । अश्व्य॑म् । प॒शुम् । पु॒री॒षिण॑म् । साय॑केन । हि॒र॒ण्यय॑म् ।
पु॒रु । स॒हस्रा॑ । नि । शि॒शा॒मि॒ । दा॒शुषे॑ । यत् । मा॒ । सोमा॑सः । उ॒क्थिनः॑ । अम॑न्दिषुः ॥

सायणभाष्यम्

अहमेतं गव्ययं गोमयमश्व्यमश्वमयं हिरण्ययं हिरण्यालङ्कारोपेतं पुरीषिणं। पुरीशमुदकं क्षीररूपं तद्वन्तं पशुं शत्रुसम्बन्धिनं। जात्येकवचनं। पशुसङ्घमित्यर्थः। तम्। सायकेनायुधेनाजयम्। तथा पुरु पुरूणि सहस्रा सहस्राणि शस्त्राणि नि शिशामि संस्करोमि दाशुशे हर्विर्दत्तवते यजमानाय। वैरिनाशायेत्यर्थः। कदेति उच्यते। यद्य दा मा मां सोमासः सोमा उक्थिनः शस्त्रोपेताः सन्तः अथवा सोमेन शस्त्रैश्चोपेता यजमाना आमन्दिषुः तर्पयन्ति॥४॥

  • अनुवाकः 
  • अष्टकः 
  • अध्यायः 
  • वर्गः