मण्डलवर्गीकरणम्

मण्डलम् १०, सूक्तम् ४९, ऋक् १

संहिता

अ॒हं दां॑ गृण॒ते पूर्व्यं॒ वस्व॒हं ब्रह्म॑ कृणवं॒ मह्यं॒ वर्ध॑नम् ।
अ॒हं भु॑वं॒ यज॑मानस्य चोदि॒ताय॑ज्वनः साक्षि॒ विश्व॑स्मि॒न्भरे॑ ॥

पदपाठः

अ॒हम् । दा॒म् । गृ॒ण॒ते । पूर्व्य॑म् । वसु॑ । अ॒हम् । ब्रह्म॑ । कृ॒ण॒व॒म् । मह्य॑म् । वर्ध॑नम् ।
अ॒हम् । भु॒व॒म् । यज॑मानस्य । चो॒दि॒ता । अय॑ज्वनः । सा॒क्षि॒ । विश्व॑स्मिन् । भरे॑ ॥

सायणभाष्यम्

अहं दामित्येकादशर्चं सप्तमं सूक्तं। वैकुण्ठ एवर्षिर्देवता च। द्वितीयैकादश्यौ त्रिष्टुभौ। शिष्टा जगत्यः। अनुक्रान्तं च। अहं दामन्त्योपाद्येचेति। द्वितीयै रात्रिपर्याये मैत्रावरुणस्येदं सूक्तं। सूत्रितं च। अहं दां पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमम्। आ. ६-४। इति॥

अहमिन्द्रो गृणते स्तुवते पूर्व्यं मुख्यं वसु धनं दां। अदां। अहमेव ब्रह्म परिवृहं कर्म स्तुतिलक्शणं मह्यम् वर्धनं कृणवं। करोमि। स्तोतुः सम्बन्धि स्तोत्रं तस्मै धनं प्रयच्छन् महम्येव वर्धनं करोमीत्यर्थः। तथाहं याजमानस्य मामुद्दिश्य यष्टुर्धनस्य चोदिता प्रेरको भुवं। भवामि। अयज्वनोऽयष्टुः। अयष्टारमित्यर्थः। तं विश्वस्मिन्भरे सर्वस्मिन्नपि सङ्ग्रामे साक्षि। अभिभवामि॥१॥

  • अनुवाकः 
  • अष्टकः 
  • अध्यायः 
  • वर्गः