मण्डलवर्गीकरणम्

मण्डलम् १०, सूक्तम् ४९, ऋक् ५

संहिता

अ॒हं र॑न्धयं॒ मृग॑यं श्रु॒तर्व॑णे॒ यन्माजि॑हीत व॒युना॑ च॒नानु॒षक् ।
अ॒हं वे॒शं न॒म्रमा॒यवे॑ऽकरम॒हं सव्या॑य॒ पड्गृ॑भिमरन्धयम् ॥

पदपाठः

अ॒हम् । र॒न्ध॒य॒म् । मृग॑यम् । श्रु॒तर्व॑णे । यत् । मा॒ । अजि॑हीत । व॒युना॑ । च॒न । आ॒नु॒षक् ।
अ॒हम् । वे॒शम् । न॒म्रम् । आ॒यवे॑ । अ॒क॒र॒म् । अ॒हम् । सव्या॑य । पट्ऽगृ॑भिम् । अ॒र॒न्ध॒य॒म् ॥

सायणभाष्यम्

अहमिन्द्रो मृगयमेतन्नामकमसुरं त्रुतर्वण एतन्नामकाय महर्षये रन्धयं। रध्यतिर्वशगमने। वशमनयं। यद्यस्माच्छ्रुतर्वा मा माम जिहीत। ओहाङ् गतौ। आगच्छत्। तदेवोच्यते। वयुना प्रज्ञानेन स्तोत्रेणानुषगनुषक्तोऽभूत्। चनेति पूरणः। अहं वेशमेतन्नामानं नम्रं प्रह्वं करम्। अकार्षम्। करोतेर्लुङि कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसीति च्लेरङ्। आभावश्छान्दसः। अहं सव्यायैतन्नामकाय पगृभिमेतन्नामकमरन्धयम्॥५॥

  • अनुवाकः 
  • अष्टकः 
  • अध्यायः 
  • वर्गः