मण्डलवर्गीकरणम्

मण्डलम् १०, सूक्तम् ८०, ऋक् ६

संहिता

अ॒ग्निं विश॑ ईळते॒ मानु॑षी॒र्या अ॒ग्निं मनु॑षो॒ नहु॑षो॒ वि जा॒ताः ।
अ॒ग्निर्गान्ध॑र्वीं प॒थ्या॑मृ॒तस्या॒ग्नेर्गव्यू॑तिर्घृ॒त आ निष॑त्ता ॥

पदपाठः

अ॒ग्निम् । विशः॑ । ई॒ळ॒ते॒ । मानु॑षीः । याः । अ॒ग्निम् । मनु॑षः । नहु॑षः । वि । जा॒ताः ।
अ॒ग्निः । गान्ध॑र्वीम् । प॒थ्या॑म् । ऋ॒तस्य॑ । अ॒ग्नेः । गव्यू॑तिः । घृ॒ते । आ । निऽस॑त्ता ॥

सायणभाष्यम्

अग्निं विशह् प्रजा ऋत्विग्यजमानलक्शना ईलते। स्तुवन्ति। या मानुषीर्मानुष्यो मनुष्याज्जाताः ता ईलते। तथाग्निं मनुषो मनुष्या नहुषो राज्ञः सकाशाज्जाताः प्रजा विविधम् स्तुवन्तीति। अग्निर्गान्धर्वीं। वाज्नामैतत्। वाचं शृणोति। कीदृशीं गान्धर्वीम्। ऋतस्य यज्ञस्य पथ्यां पथि हिताम्। अग्नेर्महात्मनो गव्यूतिर्मार्गो घृत आज्य आ निषत्ता सर्वतो निषण्णो भवति॥६॥

  • अनुवाकः 
  • अष्टकः 
  • अध्यायः 
  • वर्गः  १५