मण्डलवर्गीकरणम्

मण्डलम् १०, सूक्तम् ८३, ऋक् २

संहिता

म॒न्युरिन्द्रो॑ म॒न्युरे॒वास॑ दे॒वो म॒न्युर्होता॒ वरु॑णो जा॒तवे॑दाः ।
म॒न्युं विश॑ ईळते॒ मानु॑षी॒र्याः पा॒हि नो॑ मन्यो॒ तप॑सा स॒जोषा॑ः ॥

पदपाठः

म॒न्युः । इन्द्रः॑ । म॒न्युः । ए॒व । आ॒स॒ । दे॒वः । म॒न्युः । होता॑ । वरु॑णः । जा॒तऽवे॑दाः ।
म॒न्युम् । विशः॑ । ई॒ळ॒ते॒ । मानु॑षीः । याः । पा॒हि । नः॒ । म॒न्यो॒ इति॑ । तप॑सा । स॒ऽजोषाः॑ ॥

सायणभाष्यम्

आशसनं तूषाधानम्। तज्जान्यवर्णं भवति। विशसनं शिरसि निधीयमानं। तादृशं दशान्ते निधीयमानमधिविकर्तनं यत्रिधा वासो विकृन्तन्ति। तान्याशसनादीनि वासांस्यवस्थितानि सूर्याय रूपाणि भवन्ति। तानि पश्य। एवं भूतान्याशसनादीनि पुरा सूर्यास्वशरीरे स्थितान्यमङ्गलानि वासांसि विधत्ते। तानि रूपणि सूर्याविद्ब्रह्मातु ब्राह्मन एव तस्माद्वाससः सकाशाच्छुन्धति। अपनयति॥२॥

  • अनुवाकः 
  • अष्टकः 
  • अध्यायः 
  • वर्गः  १८