मण्डलवर्गीकरणम्

मण्डलम् १०, सूक्तम् १०८, ऋक् २

संहिता

इन्द्र॑स्य दू॒तीरि॑षि॒ता च॑रामि म॒ह इ॒च्छन्ती॑ पणयो नि॒धीन्व॑ः ।
अ॒ति॒ष्कदो॑ भि॒यसा॒ तन्न॑ आव॒त्तथा॑ र॒साया॑ अतरं॒ पयां॑सि ॥

पदपाठः

इन्द्र॑स्य । दू॒तीः । इ॒षि॒ता । च॒रा॒मि॒ । म॒हः । इ॒च्छन्ती॑ । प॒ण॒यः॒ । नि॒ऽधीन् । वः॒ ।
अ॒ति॒ऽस्कदः॑ । भि॒यसा॑ । तम् । नः॒ । आ॒व॒त् । तथा॑ । र॒सायाः॑ । अ॒त॒र॒म् । पयां॑सि ॥

सायणभाष्यम्

अनया तान्सरमा प्रत्युवाच। हे पनय एतन्नामका असुराः इन्द्रस्य दूतीः। सुपां सुलुगिति प्रथमैकवचनस्य सुश्छान्दसः। आहमिषिता तेनैव प्रेषिता सती चरामि। युश्मदीयं स्थानमागच्छामि। किमर्थं। वो युष्मदीयानुष्मदीये पर्वतेऽधिष्ठापितान्महो महतो निधीन्बृहस्पतेर्गोनिधीनिच्छन्ती कामयमाना सती चरामि। किञ्चातिष्कदः। स्कन्दिर् गतिशोषणयोः। भावे क्विप्। अतिष्कन्दनादतिक्रमणज्जातेन भियासा भयेन तन्नदीजलं नः। पूजायां बहुवचनम्। मामावत्। अरक्षत्। तथा तेन प्रकारेण रसाया नद्याः पयांस्युदकान्यतरम्। तीर्णवत्यस्मि॥२॥

  • अनुवाकः 
  • अष्टकः 
  • अध्यायः 
  • वर्गः