मण्डलवर्गीकरणम्

मण्डलम् १०, सूक्तम् ११६, ऋक् ८

संहिता

अ॒द्धीदि॑न्द्र॒ प्रस्थि॑ते॒मा ह॒वींषि॒ चनो॑ दधिष्व पच॒तोत सोम॑म् ।
प्रय॑स्वन्त॒ः प्रति॑ हर्यामसि त्वा स॒त्याः स॑न्तु॒ यज॑मानस्य॒ कामा॑ः ॥

पदपाठः

अ॒द्धि । इत् । इ॒न्द्र॒ । प्रऽस्थि॑ता । इ॒मा । ह॒वींषि॑ । चनः॑ । द॒धि॒ष्व॒ । प॒च॒ता । उ॒त । सोम॑म् ।
प्रय॑स्वन्तः । प्रति॑ । ह॒र्या॒म॒सि॒ । त्वा॒ । स॒त्याः । स॒न्तु॒ । यज॑मानस्य । कामाः॑ ॥

सायणभाष्यम्

हे इन्द्र प्रस्थिता प्रस्थितान्युत्तरवेदिं प्रतीमेमानि। उभयत्र डादेशः। हवींष्यद्धीत्। इदवधारने। भक्षयैव। चनः। चन इत्यन्ननाम। शद्दधिष्व। धारय। उदरे प्रक्षिप। दधातेर्लोटि च्छन्दस्युभयथेति थास आर्धधातुकत्वादिडाग्माः। पचता पचतानि सवनीयपुरॊडाशादीनि च धारय। पचेर्भृमृदृशीत्यादिना कर्मण्यतच् प्रत्ययः। उतापि च सोमं पिब। ततः प्रयस्वन्तः। प्रीणयतिति प्रयोऽन्नं। तेन तद्वन्तः सन्तस्त्वा त्वां प्रति हर्यामसि। हर्यामः। कामयामहे धनादीनि। हर्यतिः प्रेप्साकर्मा। इदन्तो मसिः। तस्माद्यजमानस्य यागं कुर्वाणस्य कामा धनादिविषया अभिलाषाः सत्या यथार्थाः सन्तु। पूङ्यजोः शानन्। पा. ३-२-१२८। इति यजेः शानन्प्रत्ययः। शित्त्वादाद्युदात्तः॥८॥

  • अनुवाकः  १०
  • अष्टकः 
  • अध्यायः 
  • वर्गः  २१