मण्डलवर्गीकरणम्

मण्डलम् १०, सूक्तम् १६६, ऋक् ४

संहिता

अ॒भि॒भूर॒हमाग॑मं वि॒श्वक॑र्मेण॒ धाम्ना॑ ।
आ व॑श्चि॒त्तमा वो॑ व्र॒तमा वो॒ऽहं समि॑तिं ददे ॥

पदपाठः

अ॒भि॒ऽभूः । अ॒हम् । आ । अ॒ग॒म॒म् । वि॒श्वऽक॑र्मेण । धाम्ना॑ ।
आ । वः॒ । चि॒त्तम् । आ । वः॒ । व्र॒तम् । आ । वः॒ । अ॒हम् । सम्ऽइ॑तिम् । द॒दे॒ ॥

सायणभाष्यम्

हे सपत्नाः अभिभूरभिभविताहं विश्वकर्मेन सर्वकर्मक्षमेण धाम्ना धारकेण तेजसा बलेन्द् वा सार्धमागमं। आगतवानस्मि। अतो वो युश्माकं चित्तं मन आददे। गृह्णामि। मनोगतं धैर्यं हरामीत्यर्थः। वो युश्माकं व्रतं कर्म चाहमा ददे। वो युष्मदीयो यः समितिः सङ्ग्रामः तम् चाहमा ददे। अपहरामि॥४॥

  • अनुवाकः  १२
  • अष्टकः 
  • अध्यायः 
  • वर्गः  २४